ÖĞRENCİLERİ YAZAR, AÇI YAYIMLAR.

ÖSYM'NİN EN ÇOK KULLANDIĞI COĞRAFYA İLE İLGİLİ KELİMELER - Coğrafya Zümresi
Açısal Hız: Dairesel hareket yapan dünya üzerindeki bir noktanın birim zamanda oluşturduğu dönüş açısıdır. Dünya, 24 saatte 360 derecelik dönüş yapar.                                 
Adaptasyon: Canlıların bulunduğu çevreye uyum sağlaması olayıdır.               Andezit: Mor ve pembemsi renkli bir dış püskürük taş. Ankara taşı da denir.  
Anomali: Sapma.                                                                     
Aerosol: Atmosferde asılı duran partiküller.    
Antisiklon: Yüksek basınç.                                              
Antropojen bozkır: Ormanların tahrip edilmesiyle oluşan                    bozkırdır.                                                          
Anemometre: Rüzgarın hızını ölçen alet.                     
Anökümen: Yerleşilemeyen yer.                                       
Aphel: Günöte. Dünya’nın güneşe uzak olması durumu. (4 Temmuz)                                                           
Akifer: Yeraltı suyunu taşıyan geçirimli katman. 
Altokümülüs: Orta bulutlar.                                                        
Alg:Tek hücreli organizma.                                                     
Atlantik Okyanusu: Atlas Okyanusu.                                
Artezyen: İki geçirimsiz tabaka arasında bulunan sulara denir.                                                                           
Art bölge: Hinterland.                                                           
Aysberg: Buz Dağı.                                                                          
Badlans: Kırgıbayır. (Akarsu aşınım şekli)                                  
Bankiz: Buz Kütlesi.                                                                
Boyun: İki tepe arasında kalan alçak kısımlara verilen isim.                                Botanik: Bitki bilimi.                                                  
Cephe: İki farklı hava kütlesinin karşılaştığı  alana  denir.                                                                 
Corriolis kuvveti: Dünya’nın kendi çevresindeki dönüşünden dolayı rüzgârların sapmasını sağlayan kuvvet      
Çanak: Kapalı çukur.                                       
Çernezyom: Kara toprak.                                     
Çökme Dolini: Yeraltında bulunan mağaraların tavanlarının çökmesiyle oluşan karstik şekil.        
Demoğrafi: Nüfusu inceleyen bilim dalı.                     
Debi: Akarsu akımı.                                                   
Dam: Köydeki bazı ailelerin geçici bir süre oturdukları yerleşme biçimi.                                       
Dulda: Bakı durumunda olan yamacın karşısındaki yamaç.                                                                               
Düden: Kalkerli arazide erime ile oluşan kapalı çukurlara denir.
Ekuidistans: Eş yükselti eğrisi aralığı.       
Ekinokslar: 23 eylül ve 21 mart tarihleri.                     
Ekliptik: Dünya’nın yörüngesinden geçtiği varsayılan düzleme(yörünge düzlemi) denir.                            
Ekstansif tarım: İlkel tarım. Geleneksel yöntemlerle yapılan tarımdır.                                                          
Ekoloji: Çevre bilimi.                                               
Entansif tarım: Modern tarım.                                 
Episantr: Deprem dalgalarının yeryüzündeki orta yeri.                                                                
Epirojenez: Karaların toptan alçalması ya da yükselmesi olayıdır. (Kıta Oluşumu)                                   
Eş Aralık: İzohips aralığı.
Faal Nüfus: Çalışan nüfus.                                        
Fauna: Bir ekosistemdeki hayvan türlerinin tümü.      
Frontal yağış: Cephe yağışı.                                         
Flora: Bir ekosistemdeki bitki türlerinin tümü.     
Gayzer: Volkanik bölgelerde yeraltındaki sıcak suyun yeryüzüne çıkmasıyla oluşan kaynak.                               
Garig: Makilerin tahrip edilmesiyle ortaya çıkan bitkiler.                                    Gre:Kumtaşı.                                                                   
Grup vakti: Güneşin batış anına denir.       
Greenwich: Başlangıç meridyeni (0°)                       
Hava kütlesi: Sıcaklık ve nem bakımından benzerlik gösteren hava parçası.                              
Habitat: Tüm canlı topluluklarının yaşadığı doğal ortam.                                                                    
Hiposantr: Depremin iç merkezi.                              
Hipsografik eğri: Yeryüzünün yükseklik ve   derinlik basamaklarını gösteren eğridir.                                         
Horizon: Toprak katmanlarına verilen isim.                         
İç Deniz: Kara içlerine sokulmuş denizlere denir. (Kızıldeniz).                                                         
İstihdam: Bir kişinin bir işte çalıştırılması.     
İnversiyon: Sıcaklık terselmesi.                                    
İzobar: Eş basınç eğrisi.                                              
İzobat: Eş derinlik eğrisi.                                               
İzohips: Eş yükselti eğrisi.                                            
İzoterm: Eş sıcaklık eğrisi.                                         
İzoyet: Eş yağış eğrisi.                                               
Jeoloji: Yer Bilimi.                                                  
Jeodezi: Dünya’nın şeklini, boyutlarını inceleyen bilim.                                      
Jeopolitik: Bir devlette uygulanan politikayla o yerin coğrafyası arasındaki ilişkiyi inceleyen bilim dalıdır.                                                           
Jeosenklinal: Akarsuların, rüzgarların, buzulların aşındırıp, taşıdıkları malzemeleri okyanus tabanlarında biriktirmesiyle oluşan tortullanmaya denir.                                         
Jeomorfoloji: Yeryüzü şekilleri bilimi.                            
Jips: Alçı taşı.                                                    
Kartoğrafya: Harita Bilimi.                                          
Kenar Deniz: Okyanus kıyılarında görülen denizlere denir. (Japon Denizi)                                                 
Klimatoloji: İklim bilimi.                                             
Kıta Sahanlığı: (Şelf). Deniz kıyısından 200 m derinliğe kadar olan bölge.                                            
Kıta Platformu: Derin deniz platformundan sonra dağlar ile kıyı ovaları arasındaki geniş bölümdür.                                                              
Kom: Hayvancılıkla uğraşan aileler veya kişiler tarafından oluşturulan geçici yerleşmelerdir.          
Konveksiyonel: Yükselim                                       
Krivetz: Romanya’nın iç kesimlerinden Karadeniz’e doğru esen soğuk rüzgârlardır.                              
Kuvaterner: Dördüncü zaman.                                      
Kutup altı iklimi: Tundra iklimi.                     
Kümülonimbüs: Yağışlara neden olan bulut.      
Lav: Volkan patlamasıyla yeryüzüne ulaşan eriyik malzemelere denir.                                               
Lejant: Harita anahtarı.                                              
Litoloji: Taş Bilimi.                                                 
Litosfer: Taş küre.                                              
Lokasyon: Yeryüzünde bir alan, yer.                
Makroklima: Büyük iklimler.                                      
Mesozoik: İkinci zaman.                                  
Mesken: Konut, ev.                                       
Metropoliten şehir: Nüfusu bir milyondan fazla olan şehir.                                Mikroklima: Küçük iklim alanı.                              
Narenciye: Turunçgiller.                                        
Neolitik çağ: Cilalı taş çağı.                                              
Nispi nem: Bağıl nem.                                          
Nüve: Yerleşme çekirdeği. Yerleşme birimlerinin en küçüğü.                                                                
Oba: Göçebe hayvancılık yapan toplulukların çadır kurdukları geçici yerleşmeler.                        
Obsidyen: Volkan camı.                                      
Ormanaltı Florası: Orman örtüsü altında gelişen bitki topluluğuna denir.      Orojenez: Dağ oluşumu.                                    
Oroğrafik yağış: Yamaç yağışı.
Ökümen: Yerleşilebilen yer.                                                             
Örtü Buzulu: Çok geniş alanlara yayılan buzul türüdür.                                         Pasifik Okyanusu: Büyük Okyanus.                      
Paleozoik: Birinci zaman.                                        
Paleolitik çağ: Yontma taş çağı.                                
Peneplen: Yontukdüz.                                              
Pedoloji: Toprak Bilimi.                                              
Perihel: Günberi. Dünya’nın güneşe yakın olması durumu. (3 Ocak)                
Polder: Dolgu yapılarak kazanılmış bölge, alan.        
Projeksiyon: Dünya’nın küresel şeklinden dolayı meydana gelen bozulmaları en aza indirmek için oluşturulan yöntemlere  denir.                     Proterozoik: İlkel zaman.                                              
Rasat: Meteorolojik gözlem.                                          
Rüzgâr Frekansı: Rüzgarın esme sıklığı.              
Seki: Taraça. Eski vadi tabanlarının yüksekte kalmasıyla oluşan basamaklara denir.                      
Sirk buzulu: Dağların tepesindeki küçük çanaklarda oluşmuş buz türüdür.                                           
Siklon: Alçak basınç.                                                
Sirüs: Yüksek bulut.                                              
Solistler: 21 Haziran ve 21 Aralık tarihleri.          
Siyenit: İç püskürük bir taş.                                          
Step: Bozkır.                                                            
Stratüs: Alçak bulut.                                        
Subökümen: Kısmen yerleşilebilen yer                   
Şelf: Kıta sahanlığı.                                                       
Tan: Güneşin doğuş anına denir.                              
Tersiyer: Üçüncü zaman.                                           
Terra Rossa: Kırmızı renkli Akdeniz toprağı.      
Topoğrafya haritası: Yeryüzünün yatay düzlem üzerinde gösterilmesiyle elde edilen haritalardır.    
Tropikal siklon: Büyük çaplı ve çok şiddetli saatte 118 km’den fazla hızla esen tropik rüzgâr.                    
Ultraviyole: Zararlı güneş ışınları.                           
Vertisol: Dönen toprak.                                        
Viyadük: Köprü yol.                                                   
Yarma vadi: Boğaz vadi. Akarsuyun derinlemesine aşındırması sonucu oluşan boğaz şekilli vadi tipidir.                                                     
Yalıyar: Falez.                                                          
Yörünge: Dünya’nın Güneş çevresinde dönerken izlediği yoldur.                                                        
 Zoocoğrafya: Hayvanların yeryüzüne dağılışını inceleyen bilim dalı.                                       


Hiç yorum yok:

Blogger tarafından desteklenmektedir.